top of page

Polityka prywatności Atelier de Momo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest INFI MEDIA Agnieszka Paradowska z siedzibą we Wrocławiu 51-423, ul. Olsztyńska 13, NIP: 895 134 05 21, REGON 368597100, adres poczty elektronicznej:atelierdemomo@gmail.com zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

 2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 4. Wszelkie określenia występujące na niniejszej stronie typu Usługodawca/Klient, Sklep Internetowy, Usługa należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://www.atelierdemomo.com/regulamin

   

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest: obsługa klienta, sprzedaż produktów i usług, marketing usług i produktów własnych oraz świadczenie usług i realizacja umów przez markę Atelier de Momo.

 2. Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, m.in. utrzymanie Konta, realizowanie Twoich zamówień, kontakt związany z wykonywaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera). W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1b RODO). Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z Konta podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli posiadasz Konto;
  b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Atelier de Momo (art. 6 ust. 1f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii Twoich zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
  c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Atelier de Momo (art. 6 ust. 1f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;
  d) w celu kierowania do Ciebie przez Atelier de Momo  treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Atelier de Mom (art. 6 ust. 1f  RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail oraz drogą SMS/MMS, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną.

 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 4. W serwisie wdrożono funkcje reklamowe Google Analytics pozwalające m. in. na zbieranie raportów danych poprawiających funkcjonowanie i widoczność strony.

 5. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym nie są profilowane).

 6. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłka kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

 7. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego, a w przypadku zakończenia transakcji również adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.

 8. Podanie danych osobowych,jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów zaś ich niepodanie uniemożliwiać będzie zawarcie danej umowy. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.

 9. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika bądź jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nie usuwanie ich z dysku;

 10. Dane osobowe naszych klientów zbierane za pomocą cookies nie są udostępniane osobom trzecim;

 11. Aby nie dopuścić do zapisywania plików cookie na komputerze, można z nich zrezygnować lub wyłączyć je, korzystając z przeglądarki internetowej.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy ze względu na brak takiej prawnej możliwości. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 2. Podstawa przetwarzania danych wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę (Klienta) w Sklepie Internetowym, drogą pocztową i osobiście. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora oraz realizacji funkcji reklamowych Google Analytics. Podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Usługobiorcy/Klienta lub realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora. Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

 3. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem tych niezbędnych do prawidłowej i zgodnej z prawem realizacji usługi przez podmiot gospodarczy a w szczególności podmiotom współpracującym z INFI MEDIA np. firmom hostingowym,  operatorom systemów płatności, firmom kurierskim i spedycyjnym które realizują płatności za zakupione w serwisie usługi oraz dostarczają zakupione towary.

   

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

 1. Usługobiorca ma prawo do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania. Prawo do informacji o tym, jakie dane i w jakich celach są przetwarzane, a w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) – także do informacji o zasadach ich podejmowania, znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania (zgodnie z art. 12, 13 i 14).. Prawo do udostępniania i przeniesienia danych (zgodnie z art. 15 i 20). Prawo do poprawienia i usunięcia danych (zgodnie z art. 16 i 17). Prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zgłoszenia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 7, 18 i 21). Prawo do ludzkiej interwencji i zakwestionowania decyzji w sytuacji, kiedy system mówi „nie” (zgodnie z art. 22). Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 2. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres rodo@infimedia.pl

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres:rodo@infimedia.pl albo pisemnie na adres Administratora.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

 2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach: identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani; zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia; zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego; dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego; Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).

 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): w przeglądarce Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer, Safari.

 6. Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zapewnia stopień bezpieczeństwa danych osobowych uwzględniający stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

 3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

bottom of page