top of page

Regulamin sesji zdjęciowych Atelier de Momo

1. Rezerwacja sesji zdjęciowej

1.1. Aby zapisać się na sesję zdjęciową należy skontaktować się z Atelier de MoMo

1.2. Podanie danych w fomularzu jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje niemożnością zawarcia umowy i wykonania fotografii z uwagi na obowiązujące przepisy RODO.

1.3. Zapis na sesję zdjęciową poprzez formularz jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i ustalonych warunków sesji zdjęciowej.

1.4. Termin sesji jest wstępnie rezerwowany na dwa dni robocze. W tym terminie należy dokonać płatności za sesję zdjęciową. W przypadku braku płatności rezerwacja jest anulowana i ponowne zarezerwowanie pierwotnego terminu sesji nie może być zagwarantowane.

2. Płatność

2.1. Płatność odbywa się po akceptacji warunków zamówienia oraz wypełnieniu formularza zapisu na sesję.

2.2. Płatność odbywa się z góry w pełnej kwocie na jaką opiewa zamówienie, na numer konta wskazany w mailu otrzymanym od Wykonawcy. po otrzymaniu formularza.

2.3. Ze względu na ponoszone przez Wykonawcę koszty przygotowania i oragnizacji sesji zdjęciowej w tym wynajem pomieszczeń, przygotwanie aranżacji, zatrudnianie personelu kwota wynagrodzenia zawiera zadatek na poczet rezerwacji wskazanego terminu w kwocie 100 zł. Zadatek ten nie jest potrącany w przypadku zgłoszenia przez Nabywcę zmiany daty sesji w terminie najpóźniej 7 dni od planowanej daty sesji zdjęciowej. Zgłoszenie nieobecności po tym terminie skutkuje potrąceniem pełnej kwoty 100 zł.

W przypadku choroby, wypadków losowych, istnieje możliwość przeniesienia zadatku w przypadku sesji standardowych na poczet sesji w innym terminie wyznaczonym przez fotografa, jednak musi to zostać udokumentowane.

2.4. Zmiana ustalonej daty sesji zdjęciowej z przyczyn losowych może zostać dokonana przez Klienta jeden raz, bez względu na podaną przyczynę. Przy kolejnej zmianie terminu Klient ponosi koszt w kwocie 100 zł.

2.5. W przypadku wyboru sesji zdjęciowej z wizażem klient zobowiązany jest do pokrycia również kosztu usługi Wizażystki.

3. Zasady sesji zdjęciowych

3.1. Każdy rodzaj sesji zdjęciowej może zostać wykupiony w formie Vouchera Prezentowego.

3.2. Informacje o uprawnieniach do rabatów, wygranych Voucherach należy zgłosić przed rezerwacją terminu. W przypadku braku zgłoszenia w tym czasie, uprawnienia zostają anulowane.

3.3. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z portfolio Wykonawcy, akceptuje jego styl wykonywania fotografii wraz ze sposobem ich obróbki.

3.4. Ewentualne uwagi i oczekiwania związane z wykonaniem zdjęć będą zgłaszane podczas rezerwacji terminu sesji i muszą zostać zatwierdzone przez Fotografa. Brak zgłoszenia uwag we wskazanym terminie oznacza akceptację sposobu wykonania usługi przez Fotografa.

3.5. Fotografie dostarczone jako produkt finalny nie podlegają reklamacjom, zażaleniom ani innym roszczeniom tego typu wobec Fotografa.

3.6. Fotograf gwarantuje wykonanie zdjęć w jakości porównywalnej lub lepszej do fotografii w portfolio i galeriach zdjęć Fotografa.

3.7. Fotograf zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji zmieniających oryginalną postać zdjęć. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i treść fotografii, łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów etc. a w szczególności usuwaniem znaku wodnego Fotografa przez Klienta lub osoby trzecie.

3.8. Ze względu na fakt, iż Fotograf przygotowuje zdjęcia według własnej inwencji twórczej pliki surowe tzw RAW są jedynie półproduktem i nie będą udostępniane Klientowi.

3.9 Fotograf nie wykonuje fotomontaży, grafiki, nie podmienia teł w programie, nie tworzy postaci czy elementów ciała, nie prasuje ubrań, nie dorabia elementów na zdjęciu etc. Natomiast starannie retuszuje niedoskonałości ciała typu wygładzenie skóry, subtelne poprawienie sylwetki oraz poprawia ogólny wygląd zdjęcia: wyostrzenie oczu, poprawienie kolorystyki, kontrastu, jasności zdjęcia.

3.10 Klient zdaje sobie też sprawę z faktu, iż każda sesja jest wykonywana w innych warunkach i Fotograf mimo tych samych rekwizytów i sprzętu nie daje gwarancji realizacji identycznego uprzednio wykonanego przez siebie zdjęcia.

3.11 Podczas sesji zdjęciowej Klient oraz Uczestnicy sesji akceptują zakaz wykonywania zdjęć własnym sprzętem – telefonem, tabletem, aparatem, etc oraz publikację ich w mediach społecznościowych itp. bez zgody Fotografa.

3.12 Bez wcześniejszego poinformowania i zgody Fotografa nie ma możliwości wprowadzania zwierząt na miejsce sesji. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiadają Klienci.

3.13 Fotograf nie wyraża zgody na uczestnictwo w sesji osób towrarzyszących, nie zaangażowanych w proces powstawania zdjęć.

4. Wybór i przekazanie zdjęć Klientowi

4.1 Po wykonanej sesji Fotograf ma 14 dni roboczych na przygotowanie zdjęć do wyboru przez Klienta. Prezentacja efektów sesji odbywa się poprzez przesłanie Klientowi linka do zabezpieczonej galerii online zawierającej zdjęcia do wyboru. Klient ma 10 dni roboczych na dokonanie zamówienia lub zgłoszenie ewentualnych uwag.

4.2 Po wysłaniu zlecenia i opłaceniu zamówienia oprzez Klienta Fotograf przygotowuje i przesyła zdjęcia w wersji elektronicznej na maila wskazanego w Formularzu w ciągu 3 dni roboczych.

4.3 Jeżeli zamówiony przez Klienta pakiet zawiera wersje drukowane zdjęć, termin przygotowania wydruków wynosi 10 dni robczych od czasu otrzymania zamówienia.

4.4 Zdjęcia w wersji drukowanej są przechowywane przez Fotografa przez 60 dni od czasu zakończenia realizacji zamówienia. Po tym czasie są utylizowane.

4.5 Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za jakość wszelkich wydruków wykonanych samodzielnie przez Klienta

4.6 Fotograf nie ma obowiązku archiwizowania zdjęć w wersji elektronicznej po zrealizowaniu zamówienia. Pliki mogą zostać udostępnione Klinetowi najpóźniej do 6 tygodni od daty złożenia przez Klienta pierwszego zamówienia.

4.7 W przypadku braku złożenia zamówienia we wskazanym terminie 10 dni roboczych galeria internetowa zostaje anulowana i ponowne jej uruchomienie następuje za opłatą w kwocie 50 zł.

4.8 W przypadku braku złożenia zamówienia przez Klienta Fotograf wybiera zamówioną ilość zdjęć we własnym zakresie i przesyła Klientowi. Po czym zdjęcia są utylizowane zgodnie z pkt 5.

4.9 Wersje elektroniczne wybranych przez Klienta zdjęć zostają udostępnione przez Fotografa poprzez transfer internetowy na wskazany w zamówieniu adres mailowy. Transfer aktywny jest przez 7 dni od daty jego udostępnienia. W przypadku zgłoszenia przez Klienta potrzeby ponownego wysłania zdjęć, pobierana jest opłata w kwocie 50 zł.

4.10 Istnieje możliwość przekazania wersji elektronicznych zdjęć na płycie CD lub pendrivie za dodatkową opłatą.

4.11 Klient otrzymuje dokładnie taką ilość fotografii jaką zakupił. Nie ma możliwości otrzymania „reszty” zdjęć czyli fotografii surowych/obrobionych za darmo. Może jednak zakupić dodatkowe ujęcia we wskazanej w cenniku cenie.

4.12 Wersje elektroniczne zdjęć przesyłamy w formie skompresowanej ( *.zip) w 3 folderach:

  • do Druku – rozdzielczość 300 dpi

  • do Internetu – rozdzielczość 96 dpi

  • do Internetu i Social Media – rozdzielczość 96 dpi, zdjęcia sygnowane, na których Fotograf umieści dane pozwalające na jego identyfikacje. Wykorzystując zdjęcia w portalach społacznosciowych Klient zobowiązuje się do wskazania Fotografa poprzez umieszczenie aktywnego linka do profili Fotografa . Fanpage : Atelier de MoMo Sesje zdjęciowe Wrocław, Instagram: atelierdemomo

5. Zgody i licencje na użytkowanie

5.1 Zgodnie z obowiązującym prawem Fotograf zachowuje wieczyste prawa autorskie do wykonanych zdjęć.

5.2 Fotograf udziela nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na użytkowanie zdjęć w celach prywatnych i prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku komercyjnego wykorzystania zdjęć wymagane jest podpisanie odrębnej umowy.

5.3 W przypadku podpisania przez Klienta zgody na publikację ujęć z sesji zdjęciowej, Klient nie będzie rościł wobec fotografa żądań finansowych z tego tytułu. Zdjęcia mają jednie prezentować dorobek Fotografa. Mogą być drukowane, publikowane na stronach fotografa, w mediach społecznościowych na profilu fotografa, jak również wysłane na konkursy fotograficzne w zależności od podpisanej zgody. Klient i uczestnik sesji wyraża zgodę na łączenie fotografii z innymi ilustracjami, grafikami i tekstami oraz przyjmują do wiadomości i akceptuje postanowienie, iż każda fotografia może być dowolnie przerabiana i modyfikowana wyłącznie przez Fotografa. Zdjęcia te nie są publikowane w celach ich sprzedaży.

5.4 W przypadku wycofania zgody na publikację zdjęć, fotograf w czasie określonym w Klauzuli Informacyjnej usunie zdjęcia, jednak nie ponosi odpowiedzialności za media drukowane które już powstały. W przypadku zniszczenia mediów drukowanych m.in. ulotek, albumów pokazowych osoba wycofująca zgodę ponosi koszt wytworzenia nowego. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za zużyte materiały reklamowe, które trafiły do obiegu.

bottom of page